โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "Asphalt Pavement Performance Model of Airport Using Microwave Remote Sensing Satellite", International Journal of Transportation Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 59-67
Publish Year National Conference 4
2013 exเกศกานดา ฤทธิ์เสถียรวงศ์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นเอกภาพของโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบจีพีเอสในประเทศไทยบนกรอบอ้างอิงภาคพื้นพิภพนานาชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวภัทราพร มัจฉาฉ่ำ, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 , 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "การแนะนำข้อมูลแก่ผู้เดินทางแบบทันเวลาของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2011 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "ระบบขนส่งอัจฉริยะด้านความปลอดภัยบนถนน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓, 15 ตุลาคม 2011, ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย