ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของสารควบแน่น

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Limpijumnong, exM. H. Du, exD.J. Singh, "First principles study of O defects in CdSe", Physica B, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 2841-2845