การผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากสมุนไพรไทยโดยใช้กระบวนการกักเก็บ

  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางพัชริน อุทัยสา

  • inนางพัชริน อุทัยสา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี