การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 46, ธันวาคม 2012, หน้า 4607-4610
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Web 2.0 for Innovation and Information Technology in Education Course", 4th World Conference on Educational Sciences, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2012, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน