การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง