แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขั้นต้นเพื่อหาค่าผ่านทางที่เหมาะสมสำหรับกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "Key factors to reduce current driving commuters in inner Bangkok", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 94, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 19-28
2012 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "เมื่ออากาศเป็นพิษ และ การจราจรติดขัดซ้ำซากแก้ไขได้", โยธาสาร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 7-14
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์, "หนทางแก้ปัญหาจราจรที่ยั่งยืน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012