ศิลปสังโยค: การใช้วรรณคดีไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต

Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นาฏวรรณกรรมไทยกับงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร" : สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง, 18 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย