การจัดการวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ:กรณีศึกาาวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บางน้ำผึ่ง อำเภอพระแดง จังหวัดสมุทรปราการ