การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 9-10

Publish Year National Conference 1
2013 exสุภา โพธิจันทร์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินดัชนีความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดินเพื่อสร้างสมการแนะนําปุ๋ยไนโตรเจนสําหรับสบู่ดำ", รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง, 25 - 27 เมษายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย