การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Learning) ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในรายวิชาวิธีการสอนทางธุรกิจศึกษา สำหรับนิสิตครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา