การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกดอกดาวเรือง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย