การจำลองแบบการปล่อยก๊าซไอเสียในอุปกรณ์บำบัดมลพิษของยานยนต์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Gas Velocity and Temperature on Nitric Oxide Conversion in Simulated Catalytic Converter", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2012, หน้า 1225-1231
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exAthanasios Tsolakis, exKampanart Theinnoi, "Reformed Exhaust Gas Recirculation Products of Rapeseed-based Biodiesel: A Chemical Equilibrium Simulation", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 1-10
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Numerical Solution comparison of a One-dimensional Time-dependent Heat Conduction Equation", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 95-109
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exDr Athanasios Tsolakis, exผศ. ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, "Reformed Exhaust Gas Recirculation Products of Rapeseed-based Biodiesel: A Chemical Equilibrium Simulation", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "A Study of Nitric Oxide Conversion through Numerical Simulation in Catalytic Converter", การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย