การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คำสำคัญที่ปรากฎในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย