โครงการศึกษากลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกร