การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย สงขลา ประเทศไทย