ผลของการทดแทนสุกรสาวปริมาณสูงในฟาร์มที่มีการติดเชื้อ porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)