การศึกษาวิธียกระดับการผลิตข้าวฮางชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย และการเพิ่มคุณค่าเชิงสร้างสรรค์