การตรวจและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์

Publish Year National Conference 1
2016 exTepyuda Sritrakul, exSupachai Nitipan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exAnchalee La-ard, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYung-Fu Chang, "Computational Structural Based and Animal Model Analysis: The Immunoprotective of Leptospira borgpetersenii Leucine-rich Repeat Hybrid Protein", RGJ-Ph.D. Congress 17 การประชุมวิชาการโครงการปริญญษเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17, 8 - 11 มิถุนายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย