การสำรวจความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559