การตรวจสอบส่วนประกอบจีโนม ของเชื้อพันธุกรรมกล้วยจากสถานีวิจัยปากช่องโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงกับระดับสปีชี่ส์และสปีชี่ส์ย่อย

Publish Year National Conference 1
2015 exรสมนต์ จีนแส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างของดอกและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณู ของกล้วยพันธุ์ป่าและพันธุ์ลูกผสม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” 18-20 พฤศจิกายน 2558 , 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย