ทัศนคติของคนหูหนวกไทยในกรุงเทพและปริมณฑลต่อภาษาไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exWei Chern Ng, exรศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี, exผศ. วัชรี วีรคเชนทร์, exน.ส.จริยา สุพรรณ, "The Changing View of Thai Deaf on Spoken Thai", The 27th Internaitonal Technology and Persons with Disabilities, 2 มีนาคม 2012, San Diego อื่นๆ สหรัฐอเมริกา