แบบจำลองระดับพันธุประวัติเพื่อการศึกษาการถ่ายทอดเชิงปริมาณของสารพันธุกรรมในไมโทคอนเดรียมนุษย์ (2554-2556)