การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.

Publish Year National Journal 1
2016 exภัทรวดี เอียดเต็ม, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exMasashi Maita, exผศ.ดร.อนันต์ ทองทา, "Optimization of cultural process conditions for chitinase production by a soil isolate Streptomyces shandonggensis CTI105 using response surface methodology", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรวดี เอียดเต็ม, exอนันต์ ทองทา, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exKunihiko Futami, exMasashi Maita, exIkuo Hirono, "Optimization of chitinase production from Streptomyces sp. using response surface methodology", NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2013, 20 ธันวาคม 2013 - 20 กุมภาพันธ์ 2014, Kasetsart University, Bangkok
2012 inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรวดี เอียดเต็ม, exผศ.ดร.อนันต์ ทองทา, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of chitinase by streptomyces sp. Isolated from soft shell crab carapace enriched top soil", International Fisheries Symposium – IFS 2012, 6 - 8 ธันวาคม 2012, Cantho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม