องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้: การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้: ความเบื้องต้น", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012