การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดด้วยของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลา", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 125-133
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exChuthamat Thaklaewphan, exSrinoy Chumkam, exToshiaki Ohshima, "Antioxidant Effect of Sarjor-caju Mushroom Fruiting Body Waste on Lipid Oxidation and Skin Color of Dry Salted Fish, Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "Improving Fillet Quality in Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris) by Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) in Fish Diets", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exอ.จุฑามาศ ทแกล้วพันธุ์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, exอ.สาฑิต บุญน้อม, "การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดโดยการเสริมของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน” , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2013, นครปฐม ประเทศไทย