การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Journal 10
2022 exรัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "ไผ่ในฐานะวัสดุก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม ช่วง ค.ศ.2010 – 2021", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 174-199
2018 exทศพร โสดาบรรลุ, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "กายนคร: นิเวศวัฒนธรรมเมืองโบราณสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 19-20", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 22-29
2014 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียงบริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง", หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 45-60
2012 inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษาหมู่บ้านลาวครั่ง", วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2012 - สิงหาคม 2013, หน้า 216-241
2012 inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนของชาวลาวโซ่งในบริบทใหม่: กรณีศึกษา ป่าแฮ่ว", Journal of Architectural/Planning Research and Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 43-60
2012 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "ที่ว่างในบทบาทของสถานที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม:กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ไท-ลาว", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 13-25
2011 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "บ้านพื้นถิ่นลาวเวียง...ที่บ้านเลือก", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 217-235
2011 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย", วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 259-274
2011 inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วีระ อินพันทัง, exอ.ดร.เกรียนไกร เกิดศิริ, "การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว", หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 277-293
2010 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""แย้งย้อน สู่ งูกินหาง" ไดอะแกรมพลวัตแนวคิดเชิงองก์รวม ของ องค์/กาลเทศะ/ปฏิบัติการ", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่7, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, กันยายน - สิงหาคม 2010, หน้า 256-276
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแสดงออกของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในบ้านเรือนลาวเวียงในภาคกลางของประเทศไทย", 13th International Conference on Thai Studies: "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies, 16 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "Space as a Place for Social Interaction: The Cases of Housing in Bangkok", the International Conference EAAE/ARCC Milano 2012 “Cities in transformation. Research and Design”, 7 - 10 มิถุนายน 2012, Milan สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 3
2013 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียง บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง", การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” เรื่อง “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” , 29 กรกฎาคม 2013, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "จากเมืองเวียงจันทน์สู่ลุ่มน้ำภาคกลาง: การคงเหลือในเรือนลาวเวียง", ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์, 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของที่ว่างกับวิถีชีวิต:ที่ว่างนอกเรือน และที่ว่างสาธารณะ", รายงานความก้าวหน้ารอบปีที่2 โครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย