โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค์พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2554