ผลของสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นที่มีต่อการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์และการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในดินทรายภายใต้สภาวะการบ่มในห้องปฏิบัติการ

Publish Year National Conference 1
2014 exสุธิดา ปิ่นชัยศิริ, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์จากดินภายใต้การบ่มในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557, 11 - 13 มิถุนายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย