การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำผิวดิน และตะกอนดิน และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณกว๊านพะเยา