การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exAlongkorn Amnuaykanjanasin , exAchirayar Kaysorngup, "A rapid knockdown effect of Penicillium citrinum for controlof the mosquito Culex quinquefasciatus in Thailand", World Journal of Microbiology and Biotechnology , ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2014, หน้า 727-736