การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 2
2019 exปิยวรรณ วิชญาศิริ, inดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มที่ใช้หญ้าหวาน ทดแทนน้ำตาลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 4 - 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8 , 22 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย