การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อทาจิมะภูพานเพื่อปรับปรุงลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อโดยพิจารณาจากเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic marker)