การเลี้ยงโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ด้วยคลอเรลลาที่ถูกทำให้ตกตะกอนที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน