การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์จากน้ำมะม่วงหิมพานต์

Publish Year National Conference 2
2013 exสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, exสุนิสา ปู่เถา, exกมลวัลย์ มีถาวร, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางวิทยากระแสของน้ำกระเจี้ยบสกัดพร้อมดื่มตลอดการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2, 30 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2013, สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวสวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล, exนางสาวมาลินี ทองหิมาลัย, exนางสาววารุณี คงดีเสมอ, exนายศราวุธ อ้วนถาวร, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเจือจางต่อผลผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำมะม่วงหิมพานต์เปรียบเทียบกับผลผลิตจากน้ำมะพร้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม "การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน", 2 - 3 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย