โครงการการพัฒนาการตรวจสอบและการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว (Bacterial Blight of Rice) ในเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร Bacbicure 25%WP

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสาร Bacbicure 25% WP ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 15-22