การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม