ผลของข้าวฮางและข้าวฮางงอกต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแล็กติกชนิดโพรไบโอติก

Publish Year International Journal 1
2016 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาลัย รักษากุล, exระวีพร ศรีภู่ทอง, "Effect of germinated Hang rice on growth and viability of probiotic Lactobacillus during refrigerated storage", International Food Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 889-893
Publish Year International Conference 1
2014 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาลัย รักษากุล, exระวีพร ศรีภู่ทอง , "Effect of germinated Hang rice on growth and viability of probiotic Lactobacillus during refrigerated storage", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เมือง เชียงราย ประเทศไทย