การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาสู่องค์ความรู้ "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการส่งผ่านระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ