แรงจูงใจในการเรียนเลือกเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา