การศึกษาประสิทธิภาพของระบบเครื่องให้อาหารอัตโนมัติต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงในบ่อดิน

Publish Year National Journal 1
2013 exTanthip napaumpaiporn, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Study on the efficiency of three different feeding techniques in the culture of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart university fisheries research bulletin, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 8-16