การใช้ยาออกซิเตตร้าชัยคลิน และซัลฟาไดเม็ททอกซีนร่วมกับไตรเม็ทโฑพริม ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม