โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

Publish Year International Journal 1
2010 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, "Value chain management in agricultural cooperatives, Thailand.Innovation for competitiveness and fair-trade approaches.", Les contributions des cooperatives a une economie plurielle, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, กันยายน 2010 - กันยายน 2011, หน้า 541-552
Publish Year International Conference 3
2012 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, exSaisuda Sriurai, "Value Networks:A Strong Strategic Intent for the Development of Co-operatives in Thailand", Mainstreaming Co-operation: An Alternative for the 21st Century, 3 - 5 กรกฎาคม 2012, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2009 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, "Branding as the marketing strategy for organic products: A case study onMoral Rice", Asian Journal of Food and Agro-Industry ISSN 1906-3040, 14 สิงหาคม 2009, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, "The Development of Co-operative Movement in the 36 Provinces", Strengthening and Building Communities: The Social Economy in a Changing World, 22 - 25 ตุลาคม 2007, Victoria แคนาดา