โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง

Publish Year National Journal 2
2013 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การปนเปืิ้อนขอไนไตรท์ในอาหารและโอกาสเกิดพิษ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2013, หน้า 34-40
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงเขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, มกราคม - มิถุนายน 2012
Publish Year National Conference 1
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย