การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exMeenpran, S., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีดพ่นแคลเซียมไนเตรทก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อลดการหลุดร่วงของดอกของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนียพันธุ์เอียสกุล", Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences , ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 10-17
2015 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of pre-harvested N-(2-chloro-4-pyridinyl)-N’-phenylurea (CPPU) spraying on the improvement of flower quality of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Journal of Applied Horticulture, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 140-144
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 153-163
2012 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ปักษา, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพัฒนาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 341-344
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. Charoenyot, exJ. Pontaweesap, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Orchid snail controls by pre-harvest caffeine and post-harvest carbon dioxide gas", The 2nd International Orchid Symposium, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exJennise Sirijan, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inflorescence quality improved by calcium supplement in tropical orchid", 2012 ISSAAS International Symposium and Congress, 13 - 16 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2010 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพันทิพา ลิ้มสงวน, "THE ELIMINATION OF Cymbidium mosaic virus FROM DENDROBIUM ORCHID PLBs BY CHEMOTHERAPY", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Sanur, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 3
2015 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exศุภกาญจน์ หล่ายแปด, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ BA PBZ TDZ และ CPPU ต่อการชักนำการออกดอกของกล้วยไม้หวายแคระในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ปักษา, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพัฒนาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย", การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exพันทิพา ลิ้มสงวน, exสิริจันทร์ พิทักษ์ตุ้ม, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ BA ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของออนซิเดียมแคระในหลอดทดลอง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย