“สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน