การพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน