ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ

  • ศูนย์ประสานงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี

  • ชุดโครงการ

  • 2555 (2555-2557)

  • inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

  • inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สาวิตรี มาลัยพันธุ์, exรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน, exรศ. นิพนธ์ วิราสาทนนท์, exรศ. โกศล เจริญสม, "Integrated Research on Jatropha curcas Plantation Management", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 14 พฤษภาคม 2011, Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน