ความรู้และเจตคติของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Structural Equation Model Assessment of Lean Manufacturing Performance", International Conference on Information and Social Science & International Symposium on Marketing, Logistics, and Business, 24 - 26 กันยายน 2013, Nagoya ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2013 exกิตติพล มุกดาเจริญชัย, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุรพันธ์ ตันติธวัชชัยกุล, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้และเจตคติของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์", การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 19 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย