ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2011 exวีรวิทย์ อุทร, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย