ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ

Publish Year International Conference 2
2017 ex์Napatsaporn Niyawanont, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRUCTURAL EQUATION MODELING OF FACTORS AFFECTING OF USAGE OF SOCIAL COMMERCE FOR ONLINE SHOP ENTREPRENEURS", CHRONICLE OF THE NEVILLE WADIA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH, 20 - 21 มกราคม 2017, สาธารณรัฐอินเดีย
2015 exKrissamaporn Pungpho, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Structural Equation Model for Logistics Service Quality to Increase Customer Loyalty at Suvarnabhumi Airport", The Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015--Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 4th ICADA 2015--SSIS) , 28 - 30 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exนายชาญชัย อรรคผาติ, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เพื่อใช้บริการระบบบัญชีออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3", 23 - 24 มกราคม 2014, เมือง พะเยา ประเทศไทย
2011 exกฤษมาพร พึ่งโพธิ์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554, 25 - 28 พฤษภาคม 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย